środa, 24 styczeń 2018 10:40

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

1. doktorów nauk prawnych, 

2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego, 

3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, 

4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, 

5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, 

6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy, 

7. osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

8. osób, które w terminie określonym w art. 24 1 ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych, 

9. osób, o których mowa w art. 29 2 ust. 2 ustawy o radcach prawnych; 

 

 • na dzień 20 marca 2018 r. godz. 10.00 - część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, 
 • na dzień 21 marca 2018 r. godz. 10.00 - część druga, obejmująca zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, 
 • na dzień 22 marca 2018 r. godz. 10.00 - część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz 
 • na dzień 23 marca 2018 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Zgodnie z treścią art. 36 2 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego:

 • aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. 
 • osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej. 

Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych. 

Zgłoszenia  do komisji egzaminacyjnej z siedzibą w Lublinie, dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łosicki, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski i miasta na prawach powiatu: Biała–Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość; należy kierować do Ośrodka Dydaktyczno Szkoleniowego OIRP w Lublinie, ul. Wallenroda 4C , 20 607 Lublin.

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia:

 • 3 lutego 2018 r. - przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych 
 • 27 lutego 2018 r. - przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. 

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 680 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych).  Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: 

„imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin radcowski w 2018 r.”

 

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć: 

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską: 

1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej, 

2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski (dopuszczalny wydruk wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu);

 

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio: 

1. kwestionariusz osobowy,

2. życiorys (podpisany, dopuszczalny w formie CV), 

3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, 

4. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski (dopuszczalny wydruk wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu),

5. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie)

oraz

 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, 
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków, 
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, 
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, 
 • dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, 
 • dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego, 
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje na temat dokumentów składanych w przypadku przystępowania do egzaminu radcowskiego bez obowiązku odbycia aplikacji radcowskiej można znaleźć w § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego).

Szczegółowe informacje o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych znajdują się w komunikacie Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie opublikowanym tutaj.

Treść ogłoszenia o egzaminie radcowskim w 2018 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się tutaj: https://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/ogloszenia-i-komunikaty/news,10085,ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2018-r.html 

Czytany 935 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 luty 2018 19:36