Nr konta OIRP w Lublinie:

Składkę członkowską prosimy wpłacać na rachunek bankowy, który jest zindywidualizowany dla każdego radcy prawnego. Informacje o indywidualnych nr konta udziela Księgowość.

Informacja o wysokości należnej składki oraz saldzie konta indywidualnego dostępna jest również w Ekstranecie dla radców, w zakładce "Płatności".

Komunikat dotyczący egzekucji składek

Z prowadzonej ewidencji składek członkowskich i ubezpieczeniowych wynika, że znaczna część radców prawnych jak i aplikantów radcowskich naszej Izby nie wywiązuję się z obowiązku systematycznego uiszczania składek.

Uchwała Nr 7/VIII/10 Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału o raz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, nakłada obowiązek uiszczania składki członkowskiej za dany miesiąc do końca tego miesiąca. Zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligują okręgowe izby radców prawnych do odprowadzania składek na ubezpieczenie w terminach określonych w umowie. Nadto okręgowe izby radców prawnych zgodnie z postanowieniami § 9 ust.2 w/w uchwały  część składek przypadających Krajowej Radzie Radców Prawnych przekazują w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, niezależnie od tego, czy składka na rzecz izby została uiszczona. Systematyczne opłacanie składek daje izbie możliwość wywiązywania się z nałożonych na nią obowiązków określonych w/w uchwałą i zawartymi umowami.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wielokrotnie apelowała o systematyczne opłacanie składek, jak również podejmowała inne,  przewidziane ustawą o radcach prawnych działania zmierzające do poprawy sytuacji w  zakresie regularnego opłacania składek.

Z przykrością stwierdzam, ze działania te nie przyniosły oczekiwanych efektów, a część radców prawnych i aplikantów w dalszym ciągu uchyla się od obowiązku systematycznego opłacania składek, co powoduje znaczne zaległości.

Wobec notorycznego uchylania się części członków naszej Izby od obowiązku systematycznego opłacania składek, po wyczerpaniu możliwości przewidzianych ustawą o radcach prawnych, jak również w trosce o realizację dochodów budżetu naszej Izby, z wykonania którego Rada składa sprawozdanie na Zgromadzeniu Delegatów, z przykrością informuję, że w celu wyegzekwowania zaległych składek  Rada OIRP zmuszona będzie do skierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

Skarbnik Rady
Hanna Chabros