Nr konta OIRP w Lublinie:

Składkę członkowską prosimy wpłacać na rachunek bankowy, który jest zindywidualizowany dla każdego radcy prawnego. Informacje o indywidualnych nr konta udziela Księgowość.

Informacja o wysokości należnej składki oraz saldzie konta indywidualnego dostępna jest również w Ekstranecie dla radców, w zakładce "Płatności".

Składki członkowskie

Informujemy, że na podstawie Uchwały nr 109/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, od dnia 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega wysokość następujących składek:

  • dla radców prawnych wykonujących zawód składka łączna wynosi 100,00 zł miesięcznie, w tym składka członkowska: 81,00 zł oraz ubezpieczeniowa: 19,00 zł;
  • dla radców prawnych niewykonujących zawodu składka członkowska wynosi 81,00 zł miesięcznie;
  • dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonujących zawód składka łączna wynosi 61,00 zł miesięcznie, w tym składka członkowska: 42,00 zł oraz ubezpieczeniowa: 19,00 zł.

Wysokość składek dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami niewykonujących zawodu oraz aplikantów radcowskich pozostaje bez zmian. Link do ww. Uchwały: http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/523

Przypominamy, że radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej na zasadach określonych w Uchwale Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r.

Wysokość składki członkowskiej:

  • radców prawnych wykonujących zawód wynosi 100,00 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19,00 zł;
  • radców prawnych niewykonujących zawodu wynosi 81,00 zł miesięcznie;
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonujących zawód wynosi 61,00 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19,00 zł;
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami, niewykonujących zawodu wynosi 8,00 zł miesięcznie;
  • aplikantów radcowskich wynosi 20,00 zł miesięcznie.

Z obowiązku uiszczania składki członkowskiej zwolnieni są:

  • radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego;
  • radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni.

Składka członkowska za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca.

Składkę członkowską prosimy wpłacać na rachunek bankowy, który jest zindywidualizowany dla każdego radcy prawnego. Informacje o indywidualnych nr konta udziela Księgowość.

Z prowadzonej ewidencji składek członkowskich i ubezpieczeniowych wynika, że znaczna część radców prawnych jak i aplikantów radcowskich naszej Izby nie wywiązuję się z obowiązku systematycznego uiszczania składek.

Uchwała Nr 7/VIII/10 Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału o raz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, nakłada obowiązek uiszczania składki członkowskiej za dany miesiąc do końca tego miesiąca. Zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligują okręgowe izby radców prawnych do odprowadzania składek na ubezpieczenie w terminach określonych w umowie. Nadto okręgowe izby radców prawnych zgodnie z postanowieniami § 9 ust.2 w/w uchwały  część składek przypadających Krajowej Radzie Radców Prawnych przekazują w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, niezależnie od tego, czy składka na rzecz izby została uiszczona. Systematyczne opłacanie składek daje izbie możliwość wywiązywania się z nałożonych na nią obowiązków określonych w/w uchwałą i zawartymi umowami.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wielokrotnie apelowała o systematyczne opłacanie składek, jak również podejmowała inne,  przewidziane ustawą o radcach prawnych działania zmierzające do poprawy sytuacji w  zakresie regularnego opłacania składek.

Z przykrością stwierdzam, ze działania te nie przyniosły oczekiwanych efektów, a część radców prawnych i aplikantów w dalszym ciągu uchyla się od obowiązku systematycznego opłacania składek, co powoduje znaczne zaległości.

Wobec notorycznego uchylania się części członków naszej Izby od obowiązku systematycznego opłacania składek, po wyczerpaniu możliwości przewidzianych ustawą o radcach prawnych, jak również w trosce o realizację dochodów budżetu naszej Izby, z wykonania którego Rada składa sprawozdanie na Zgromadzeniu Delegatów, z przykrością informuję, że w celu wyegzekwowania zaległych składek  Rada OIRP zmuszona będzie do skierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

Skarbnik Rady
Hanna Chabros

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy uchwałę nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.