Wydrukuj tę stronę
piątek, 04 maj 2018 13:39

Ogłoszenie w sprawie wpisu na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim

Wniosek o wpis na listę radców prawnych, składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby lub miejsce złożenia wniosku.

Informujemy, że w dniu 21 maja 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych. 

W związku z powyższym osoby, które złożyły egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, proszone są o złożenie kompletnych wniosków o wpis na listę radców prawnych do dnia 16 maja 2018 r. 

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Okręgowej  Izby  Radców Prawnych w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną) – druk do pobrania poniżej;
 2. Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany)- dopuszczalne CV;
 3. 2 zdjęcia - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie);
 4. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż   1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 8. Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
  [druk oświadczeń z pkt 5-8 do pobrania poniżej]
 9. W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
 10. W przypadku zmiany nazwiska: odpis aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska (np. akt zawarcia związku małżeńskiego)
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości*   1260,00 zł na konto OIRP w Lublinie: 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 Bank Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie, w  tytule podając: „WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH” a także, jeśli wpłaca inna osoba - bezwzględnie za kogo ta opłata jest wnoszona.

Wszyscy aplikanci radcowscy, niezależnie od trybu, w jakim przystąpili do egzaminu radcowskiego w dniach 28-31 marca 2017 r., powinni przedstawić zaświadczenie dotyczące uregulowania wszelkich należności wobec Izby (zaświadczenie można uzyskać w dziale księgowości OIRP w Lublinie w momencie składania wniosku).

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną) – druk do pobrania poniżej
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza (dotyczy osób, które wcześniej złożyły kopię dokumentu);
 3. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż   1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową Izby, do której składa się wniosek;
 5. Oświadczenie o korzystaniu w  pełni  z praw publicznych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 8. Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
  [druk oświadczeń z pkt 5-8 do pobrania poniżej]
 9. W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
 10. W przypadku zmiany nazwiska: odpis aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska (np. akt zawarcia związku małżeńskiego);
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości*   2100,00 zł na konto OIRP w Lublinie: 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 Bank Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie, w  tytule podając: „WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH” a także, jeśli wpłaca inna osoba - bezwzględnie za kogo ta opłata jest wnoszona.

* wysokość opłaty określona jest uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych

Informacja dla osób wnioskujących o wpis na listę radców prawnych dotycząca danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych składanych przez wnioskodawcę jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w związku z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1870 z późn. zm.).
  Podstawą do przetwarzania danych jest art. 24 ust. 1 pkt 1 – 6 , ust. 2 i ust. 2a ustawy o radcach prawnych oraz Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jedn. Uchwała Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.).
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest p. Andrzej Pomarański adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane do dokonania wpisu na listę radców prawnych w oparciu o ustawę o radcach prawnych i regulamin prowadzenia list radców prawnych oraz do celów archiwalnych.
 4. Zakres danych zawartych w karcie ewidencyjnej określa uchwała Nr 95/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej.
 5. Okres przetwarzania danych określa ustawa o radcach prawnych.
 6. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane prawem zgodnie z ustawą o radach prawnych i  regulaminem prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.
Czytany 697 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 maj 2018 14:58