Aktualności

czwartek, 20 wrzesień 2018 09:28

Izby radcowskie chcą nadzwyczajnego zjazdu

W ostatnich dniach 8 rad okręgowych izb radców prawnych podjęło uchwały wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. W izbach tych zrzeszonych jest kilkanaście tysięcy radców prawnych. Wniosek został formalnie złożony do Krajowej Rady Radców Prawnych w dniu 18 września 2018 r.

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

1. Karol Czuryszkiewicz
2. Katarzyna Kowalik
3. Karolina Kusz
4. Magda Maliborska
5. Rafał Puczka
6. Artur Szkutnik
7. Małgorzata Tutka

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Informujemy, że na stronie radcaprawny.media dostępne są już artykuły z najnowszego – lipcowo-sierpniowego numeru dwumiesięcznika „Radca Prawny”. Na stronie http://kirp.pl/publikacja/radca-prawny-nr-178-lipiec-sierpien-2018/ można znaleźć link do pobrania pdf-a z aktualnym wydaniem.

Realizując wymagania art. 49 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Urząd Patentowy RP w styczniu 2019 roku uruchomi usługę e-Powiadomień o terminie uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochronne znaku towarowego. Jednocześnie informujemy, że pierwsze przesłane powiadomienia będą dotyczyły praw, których data wygaśnięcia przypada w drugiej połowie 2019 roku. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem zamieszczonym na głównej stronie Urzędu Patentowego RP.

W dniu 05 czerwca została opublikowana Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: Dyrektywa Rady). Dyrektywa Rady weszła w życie z dniem 25 czerwca 2018 roku.

Na mocy Dyrektywy Rady, każde Państwo Członkowskie przyjmie i opublikuje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy Rady w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Państwa Członkowskie będą stosowały te przepisy od dnia 1 lipca 2020 roku.

Poniżej publikujemy treść komunikatu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dot. legitymacji radcy prawnego, aplikanta radcowskiego i prawnika zagranicznego:

W związku z umową na wytwarzanie, personalizację i dostarczanie legitymacji radcy prawnego, aplikanta radcowskiego i prawnika zagranicznego, informujemy, że od 1 lipca 2018 r. instalowanie certyfikatów podpisu kwalifikowanego i certyfikatu niekwalifikowanego na mikroprocesorze stykowym nie będzie możliwe. Jest to związane z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących notyfikacji elD wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do e-transakcji na lynku wewnętrznym (elDAS).

Informujemy, że w dniach 16 lipca - 10 sierpnia br. kasa OIRP będzie nieczynna.

czwartek, 05 lipiec 2018 15:54

PRAWNIK 2/45 2018

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru (2/45 2018) Biuletynu PRAWNIK, dostępnego w serwisie www.BiuletynPrawnik.pl

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

1. Magdalena Deneka
2. Marzena Myślińska
3. Marcin Rojczyk

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Ponad sto dwadzieścia osób dołączyło do grona lubelskich radców prawnych. W dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 w Auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie. Uroczystość została rozpoczęta przez Dziekana Rady Arkadiusza Berezę, który pogratulował zdanego egzaminu, podkreślił znaczenie zawodu radcy prawnego i życzył powodzenia w pracy zawodowej. Uroczystość zakończyła się tradycyjnie symboliczną lampką szampana.

Strona 1 z 10