Aktualności

22 maja 2018 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie organizuje „Okrągły Stół: Państwo bez tortur?” 

Celem spotkania jest podjęcie dyskusji dotyczącej funkcjonowania międzynarodowych standardów prewencyjnego monitorowania miejsc detencji oraz skutecznych działań służących zapobieganiu torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu. 

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

Wniosek o wpis na listę radców prawnych, składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby lub miejsce złożenia wniosku.

Informujemy, że w dniu 21 maja 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych. 

W związku z powyższym osoby, które złożyły egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, proszone są o złożenie kompletnych wniosków o wpis na listę radców prawnych do dnia 16 maja 2018 r. 

Poniżej publikujemy materiały dotyczące wykonywania tłumaczeń z języka angielskiego na język polski orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, udostępnione Okręgowym Izbom Radców Prawnych dzięki uprzejmości Ministerstwa Spraw Zagranicznych, celem ewentualnego wykorzystania.

poniedziałek, 23 kwiecień 2018 09:29

Komunikat - wniosek o wpis na listę radców prawnych

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

  1. Magdalena Stąpór
  2. Piotr Makarzec

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

W dniu 12 kwietnia br. Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk podczas uroczystości w Trybunale Koronnym wręczył radcom prawnym z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Medale 700-lecia Miasta Lublin i Medal Prezydenta Miasta Lublin. Przedstawicielom samorządu radcowskiego towarzyszył Dziekan Rady dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzwyczajny UMCS.

środa, 21 marzec 2018 12:16

PRAWNIK 1/44 2018

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru (1/44 2018) Biuletynu PRAWNIK, dostępnego w serwisie www.BiuletynPrawnik.pl

czwartek, 08 marzec 2018 13:42

Newsletter CCBE - luty 2018 r.

W załączeniu publikujemy ostatni newsletter Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE - zachęcamy do lektury.

poniedziałek, 05 marzec 2018 13:14

Newsletter CCBE - styczeń 2018 r.

W załączeniu publikujemy ostatni newsletter Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE - zachęcamy do lektury.

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

  1. Elżbieta Budzyńska
  2. Marta Kapica
  3. Katarzyna Kapka
  4. Andrzej Kowalik
  5. Tomasz Madoń
  6. Maria Sobieszek
  7. Katarzyna Starszak
  8. Magdalena Wróbel

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Strona 1 z 9