Komunikaty dla radców prawnych

Baza danych radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka  obejmować ma radców prawnych wyrażających wolę świadczenia pomocy prawnej dla osób  fizycznych składających skargi indywidualne.

Ww baza danych publikowana będzie na stronach internetowych Trybunału, KRRP oraz na stronie OIRP. Baza danych udostępniona zostanie w formie list zawierających imię i nazwisko radcy prawnego oraz dane kontaktowe. Zgłoszenia do bazy danych przyjmowane będą do dnia 12 maja 2017r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, numer wpisu, adres do korespondencji, nr telefony komórkowego, nazwę kancelarii, adres poczty elektronicznej, preferowany język obcy do komunikacji oraz zgodę na publikację tych danych na stronach internetowych ETPCz, KRRP, OIRP. Baza danych będzie aktualizowana.

Zgłoszenie prosimy także przesłać do OIRP w Lublinie na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Regulacja wprowadzona ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, objęła umowy zlecenia (art. 734 k.c.) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.), wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi będącego osobą fizyczną na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Warunkiem stosowania tej regulacji jest, by Zleceniobiorca nie wykonywał działalności gospodarczej albo – jeśli ją wykonuje – nie zatrudniał pracowników i nie zawierał umów ze zleceniobiorcami.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej odpowiedzialność solidarną pełnomocników dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT, w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowana została informacja, którą Wiceprezes KRRP Leszek Korczak skierował w dniu 21 grudnia 2016 r. do Dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych celem przekazania jej radcom prawnym zrzeszonym w danej OIRP.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 przyjmowane będą od dnia 13 października do 27 października 2016 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony internetowej innowacyjnego projektu KRRP - ogólnopolskiego portalu ofert dedykowanych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich www.DlaRadcow.pl.

W związku z koniecznością przedstawienia prezesom poszczególnych sądów powszechnych wykazów radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu oraz wykazów radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym w celu umożliwienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym, zwracam się z prośbą o zgłaszanie się chętnych do umieszczenia w tych wykazach.

W odpowiedzi na apel Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), poparty przez Komitet ds. Zagranicznych KRRP, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie włącza się w pomoc dla uchodźców przebywających na greckiej wyspie Lesbos. W związku z powyższym poszukiwani są radcowie prawni gotowi służyć taką pomocą uchodźcom w miejscu ich pobytu, przez okres dwóch-trzech tygodni. Koszty pobytu będą pokrywane z funduszy zgromadzonych przez CCBE.

Szanowni Państwo,

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Wobec pojawiających się w mediach informacji sugerujących, iż zapadła już decyzja w sprawie obniżenia opłat za czynności radców prawnych uprzejmie informujemy, że na dzień 31 maja 2016 r., do Krajowej Rady Radców Prawnych nie wpłynęły żadne projekty obejmujące swoją materią obecną treść rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Projekty takie nie są również dostępne na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. W wykazie prac legislacyjnych dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wyłącznie informacja o trwających pracach nad powyższymi projektami.